Reklamační řád

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Tento dokument vydává společnost 7 Angelic Eyes s.r.o., se sídlem: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČO: 03833551, IČ DPH: CZ03833551, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 238595 C, která je provozovatelem a vlastníkem Internetového obchodu www.7ae.cz

Další údaje Provozovatele:

▪ Kontaktní osoba: Kristýna Nováková

▪ E-mailový kontakt na Provozovatele: info@7angeliceyes.cz

▪ Orgán dozoru: Česká obchodní inspekce Inspektorát ČOI pro Středočeský kraj a Hl. m. Praha,

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 296 366 219

2. Tento dokument ("Reklamační řád") obsahuje podmínky pro reklamaci Zboží zakoupeného Zákazníkem od Provozovatele coby prodávajícího v Internetovém obchodu www.7ae.cz, záruční podmínky vztahující se k předmětnému Zboží a případně další podmínky.

3. Pojmy použité v tomto dokumentu s velkým začátečním písmenem, pokud nejsou definovány přímo v tomto dokumentu (Reklamačním řádu), mají stejný význam, jako je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách pro webový portál www.7ae.cz - dostupnými zde (dále jen "Obchodní podmínky"). Jednotlivá ustanovení tohoto Reklamačního řádu budou vykládána vždy v kontextu pravidel vyplývajících z Obchodních podmínek.

 

ČLÁNEK II.

Záruka

1. Provozovatel poskytuje Zákazníkovi záruku za jakost Zboží v trvání 24 měsíců, pokud u konkrétního Zboží není na Webovém portálu uvedeno jinak. Zárukou za jakost se Provozovatel coby prodávající zavazuje, že věc (Zboží) bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2. Záruka začíná plynout dnem převzetí Zboží Zákazníkem. Zákazník je povinen Zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí. Zákazník je povinen se před prvním použitím Zboží řádně seznámit s návodem a se záručními podmínkami.

3. Výluky ze Záruky: Záruka se nevztahuje na mechanické poškození Zboží (např. poškrábání, zdeformování, ulomení, prasknutí, rozbití osazeného kamene, apod.), používání Zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, na vady způsobené neodborným zacházením (např. poškození Zboží chemickými látkami, nevhodnými čisticími prostředky, apod.), nesprávnou manipulaci a nesprávným používáním Zboží, neodbornou instalací, zanedbáním péče o Zboží, nesprávným ošetřováním Zboží, nedodržení pokynů pro péči a ošetřování Zboží dle čl. IV tohoto Reklamačního řádu. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborného zásahu do výrobku v průběhu záruční doby osobou jinou než Provozovatelem nebo jinou než Provozovatelem pověřenou osobou; Provozovatel si současně vyhrazuje právo nevracet Zákazníkovi za takové Zboží kupní cenu, neposkytovat slevu z ceny ani takové Zboží vyměnit za jiné Zboží.

4. Další Výluky: Zákazník není oprávněn uplatňovat práva z vad Zboží, které se vyskytnou v záruční době:

▪ na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

▪ u Zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána,

▪ u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Zákazníkem, nebo

vyplývá-li to z povahy věci.

▪ u stříbrných snubních prstenů, ve kterých je vyhotovena rytina (rytina může způsobit poškození rhodia)

 

ČLÁNEK III.

Reklamace

1. Zákazník má právo uplatnit u Provozovatele vady Zboží pouze v případě kumulativního splnění těchto podmínek: (i) Zboží bylo zakoupeno u Provozovatele, (ii) vykazuje vady, za které Provozovatel odpovídá (např. vady použitého materiálu, vady způsobené při výrobě, funkční vady), a (iii) vztahuje se na něj záruka ve smyslu čl. II toho Reklamačního řádu (tj. Zákazník reklamoval vady Zboží včas v příslušné záruční době, přičemž se neuplatní výluky ze záruky ve smyslu čl. II. odst. 3 nebo odst. 4 tohoto Reklamačního řádu).

2. Zákazník je povinen Provozovateli oznámit vady dodaného Zboží a uplatnit práva z odpovědnosti prodávajícího za vady písemně na adrese sídla Provozovatele nebo e-mailem na info@stribrnenebe.cz, a to bez zbytečného odkladu. Zákazník je povinen ke své reklamaci přiložit reklamační formulář (příloha č.1), který je na této stránce ke stažení poté, co Zákazník vadu zjistil nebo mohl zjistit při povinné prohlídce Zboží. Zákazník ve své reklamaci uvede číslo Objednávky, přesný název Zboží, stručný popis vady Zboží a okolnosti při/po kterých se projevuje vada a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zákazník je povinen ke své reklamaci přiložit reklamační formulář (příloha č.1), který je na této stránce ke stažení. V reklamačním formuláři musí pravdivě vylíčit všechny body podle předchozí věty. Řádně uplatněnou reklamaci Provozovatel zaregistruje ve své evidenci reklamací. Je-li Zákazník Spotřebitelem, je Provozovatel povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Provozovatel požaduje a rovněž termín pro vyřízení dané reklamace.

3. Zákazník má při řádné a včasné reklamaci vad Zboží v závislosti na povaze vady Zboží tato práva:

a)    Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání Zboží k danému účelu, smí Zákazník požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu takové součásti. Není-li dodání nové věci (resp. její součástí) možné, nebo to Provozovatel neoprávněně odmítne, může Zákazník odstoupit od smlouvy;

b)    Při výskytu neodstranitelné vady, která však nebrání řádnému užívání Zboží k jeho běžnému účelu, smí Zákazník požadovat krom nároků ve smyslu písm. a) tohoto odstavce Reklamačního řádu i přiměřenou slevu z ceny. Výše přiměřené slevy bude předmětem dohody stran;

c)    Při výskytu odstranitelné vady, má Zákazník právo, aby byla vada Zboží odstraněna (opravena) bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady (provedení opravy) rozhoduje Provozovatel. Zákazník smí požadovat místo opravy vady Zboží dodání nového bezvadného Zboží (pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu takové součásti), pokud to není vzhledem k povaze či závažnosti vady neúměrné či nepřiměřené.

d)    Stejná práva jako v písm. a) tohoto odstavce Reklamačního řádu (tj. dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci, resp. právo od smlouvy odstoupit) má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (alespoň po dvou opravách) nebo pro větší počet vad;

e)    Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z ceny. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat novou věc (Zboží) bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže;

f)    Má-li věc (Zboží) vadu, z níž je Provozovatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu z ceny.

4. Opětovně zdůrazňujeme, že Zákazník je povinen Provozovateli sdělit, jaké právo ve smyslu odst. 3 tohoto článku Reklamačního řádu si zvolil, již při oznámení vady postupem dle odst. 2 tohoto článku Reklamačního řádu, nebo bez zbytečného odkladu po daném oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

5. Provozovatel rozhodne nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Zákazník právo od smlouvy odstoupit (v důsledku čeho mu bude vrácena příslušná kupní cena za Zboží) nebo má právo na výměnu výrobku (Zboží) za nový výrobek (Zboží).

6. Pokud je nutno Zboží opravit nebo vyměnit, Zákazník je povinen Zboží zaslat výhradně na adresu: 7 Angelic Eyes s.r.o., U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 39301. Provozovatel provozuje zásilkový obchod a z toho důvodu je možné všechny reklamace a výměny Zboží realizovat pouze prostřednictvím České pošty nebo jiným dopravcem, nebude-li mezi stranami sjednáno v jednotlivém případě jinak; Zboží zasílané dobírkou není Provozovatel povinen převzít. Provozovatel doporučuje Zákazníkovi nechat jakoukoli zásilku pro účely reklamace pojistit. Zboží je nutné dobře zabalit se všemi náležitostmi tak, aby nedošlo k jakémukoliv možnému poškození daného Zboží. Provozovatel doporučuje, aby Zákazník v zásilce nezasílal fakturu - Provozovatel eviduje fakturu a údaje o Zboží ve svém interním systému. V případě, že Zákazník nepostupuje při uplatňování reklamace dle pokynů Provozovatele, v důsledku čehož znemožní Provozovateli řádné vyřízení reklamace, Provozovatel neodpovídá za následně vzniklé škody a/nebo dodatečné náklady Zákazníka spojené s reklamací vad. Provozovatel v takovém případě rovněž neodpovídá ani za nevyřízení reklamace Zákazníka řádně a včas.

7. Při výměně vadného Zboží za nové Zboží je Zákazník povinen Provozovateli nejdříve vrátit věc - Zboží původně dodané. Provozovatel není povinen Zákazníkovi dodat nové bezvadné Zboží dříve, než bude Provozovateli doručeno původně dodané vadné Zboží.

8. Všechny opravy provedené v návaznosti na řádnou a oprávněnou reklamaci vad Zboží jsou v záruční době bezplatné. V ostatních případech bude Zákazník povinen uhradit Provozovateli náklady spojené s opravou Zboží (dále také jako "zpoplatněná oprava") - odhad nákladů na provedení zpoplatněné opravy v takovém případě Provozovatel oznámí Zákazníkovi předem. Provozovatel nehradí Zákazníkovi náklady spojené s doručováním Šperku Provozovateli pro účely provedení jeho zpoplatněné opravy, ani náklady na doručení Šperku po provedení jeho zpoplatněné opravy Zákazníkovi, a tyto nese v plném rozsahu sám Zákazník. Cena za doručení Šperku po provedení jeho zpoplatněné opravy Zákazníkovi činí 120 Kč/Šperk, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak. Platbu za provedení zpoplatněné opravy Zboží (vč. platby za provedení dopravy) bude moci Provozovatel uhradit předem (bezhotovostním převodem na účet Provozovatele na základě platebních instrukcí Provozovatele), nebo "na dobírku". V případě zvolené platby předem, není Provozovatel povinen zahájit provádění zpoplatněné opravy dříve, než Provozovatel obdrží příslušnou platbu za provedení zpoplatněné opravy; v případě zvolené platby "na dobírku" není Provozovatel povinen předat Zákazníkovi opravené Zboží dříve, než mu Zákazník uhradí příslušnou platbu za provedení zpoplatněné opravy.

9. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci v souladu se zákonem a podle okolností ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:​

a)    předáním opraveného Zboží Zákazníkovi;

b)    odesláním výzvy k převzetí Zboží Zákazníkovi, má-li si jej Zákazník převzít v sídle Provozovatele;

c)    výměnou Zboží;

d)    vrácením kupní ceny Zboží (při reklamaci Zboží, jehož hodnota přesahuje 5000 Kč, mohou být peníze vráceny pouze převodem na bankovní účet Zákazníka);

e)    vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží;

f)    odůvodněným zamítnutím reklamace Zboží (např. z důvodu opožděné reklamace, uplynutí záruční doby, nebo výskytu Výluky ze záruky, nebo zániku záruky, apod.).

10. O výsledku reklamace bude Zákazník informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu se Zbožím reklamační protokol. Informace o servisních místech pro pozáruční servis poskytne Provozovatel Zákazníkovi na vyžádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

11. Reklamace týkající se přepravy: Pokud Zákazník zjistí při přebírání Zboží, že balení, ve kterém je Zboží doručováno, není v pořádku, je Zákazník povinen ihned vyhotovit záznam o poškození přímo s přepravcem. Jinak Zákazník podpisem příslušného dokumentu o převzetí Zboží od přepravce (bez sdělení jakýchkoli výhrad ohledně poškození obalu) potvrzuje, že obal zásilky je nepoškozený. Všechny zásilky jsou pojištěné, takže odpovědnost za škodu na Zboží nese přepravce. Pozdější reklamace mechanického poškození Zboží způsobené při přepravě není možné uznat.

 

ČLÁNEK IV.

Pokyny pro péči o šperky

1. Pokyny pro péči o Šperky jsou uvedeny v Příloze č. 1 k tomuto Reklamačnímu řádu.

ČLÁNEK V.

Další zpráva zákazníka nevztahující se k reklamaci zboží

1. Výměna Šperku o jiné požadované velikosti Zákazník je oprávněn požádat Provozovatele (e-mailem na info@7angeliceyes.cz, telefonicky, nebo osobně při schůzce v sídle Provozovatele) o výměnu Šperku zakoupeného v Internetovém obchodu www.7ae.cz za stejný Šperk o jiné požadované velikosti a Provozovatel takové žádosti vyhoví, pokud jsou splněny všechny tyto předpoklady:

a)    daný Šperk je na Webových stránkách Provozovatele nabízen rovněž v Zákazníkem požadované velikosti,

b)    daný Šperk je u Provozovatele skladem,

c)    Zákazník požádal o výměnu dodaného Šperku do 60 dnů ode dne dodání příslušného původně zakoupeného Šperku Zákazníkovi,

d)    Provozovatel Zákazníkovi e-mailem potvrdí, že příslušnému požadavku na výměnu Šperku vyhoví.

 

ČLÁNEK VI.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1)    Pokud Spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel coby prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, má Spotřebitel možnost obrátit se na Provozovatele (e-mailem na e-mailovou adresu: info@7angeliceyes.cz) se žádostí o nápravu.

2)  Pokud Provozovatel žádosti o nápravu nevyhoví, nebo na ní neodpoví ani ve lhůtě 30 dnů od odeslání takové žádosti, má Spotřebitel právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu v souladu s § 20 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tím není dotčena možnost Spotřebitele obrátit se na soud.​

3)    Provozovatel tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje Spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha. Informace týkající se České obchodní inspekce jsou dostupné na internetové adrese www.coi.cz. Formulář pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI je dostupný na https://adr.coi.cz/cs.

4)    Spotřebitel může k podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na internetové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

ČLÁNEK VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Reklamační řád platí pro Zákazníka v tom znění, které je uvedeno na Webovém portálu v den odeslání Objednávky ve smyslu Obchodních podmínek.

2. Provozovatel má právo tento Reklamační řád změnit kdykoliv, změna Reklamačního řádu však nemůže Zákazníka zpětně negativně postihnout (jinými slovy: pro Zákazníka je platný a závazný Reklamační řád aktuální v čase objednání Zboží).

3. Vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem v tomto Reklamačním řádu blíže neupravené, týkající se záruky, odpovědnosti za vady nebo reklamace, se řídí právním řádem České republiky.

4. Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto Reklamačního řádu stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Reklamačního řádu. Provozovatel a Zákazník se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, kterého znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a tímto Reklamačním řádem jako celku.

V Pelhřimově, dne 1. 9. 2023

 

 


Příloha č. 1 k Reklamačnímu Řádu - Pokyny pro péči o šperky

Jak se starat o šperk, aby Vám vydržel co nejdéle

Šperk je ozdobou, která Vás reprezentuje. Dopřejte mu proto podobnou péči jako tomu nejlepšímu outfitu. Noste jej ve vhodných situacích, ukládejte ho na čisté a suché místo a pravidelně mu dopřejte čisticí kúru.

Šperk si doma vždy sundávejte

Šperk odkládejte před každým úklidem, sportem, vařením, koupelí a manuální prací. Doporučujeme jej nasadit těsně před odchodem z domova a sundat hned po příchodu domů. Nesvědčí mu ani tělové krémy, laky na vlasy či parfémy. Mezi jejich aplikací a nandáním šperku proto nechejte prodlevu alespoň 10 minut.

Odkládejte šperk na bezpečné místo

Dopřejte svému klenotu vlastní bezpečné místo na odpočinek. Díky ukládání do šperkovnice, sáčku nebo krabičky s jemným vnitřkem vám vaše cennosti vydrží věčnost. Prach, vlhkost a mechanické poškození jsou totiž nejčastějšími příčinami znehodnocení šperku.

Čištění je základ

Pravidelné odkládání šperku zajistí jeho zářivost na dlouhou dobu. I přesto je ale potřeba ho občas šetrně vyčistit. Postačí teplá voda s kapkou jaru a měkký kartáček. Po vyčištění šperk opláchněte studenou vodou a vysušte jemným hadříkem.

Péče o dražší šperky a velké drahokamy

K dražším šperkům a modelům s velkými drahokamy je třeba chovat se s větší opatrností. Pokud s nimi cestujete, vždy si přibalte speciální vypolstrovaný úložný box, který budete mít během cesty u sebe. V případě společenských akcí dávejte pozor, aby se například tlakem drahokam neuvolnil a neztratil se.

Šperky neskladujte pohromadě

Vzhledem k jemné povrchové úpravě jednotlivých klenotů není dobré ukládat je pohromadě. Mohou se poškrábat a v kontaktu s jinými kovy může dojít i k oxidaci. V žádném případě je tedy neukládejte například do peněženky k mincím.

Jak šperk rozhodně nečistit

Na šperk nikdy nepoužívejte zubní pastu, mýdlo, chemické prostředky, ale ani gumové či latexové rukavice. Tyto látky mohou klenot připravit o lesk nebo jej trvale poškodit a znehodnotit. Stejně tak se vyhněte kontaktu s krémy, laky na vlasy a parfémy.

Šperk sami neupravujte

Pokud potřebujete šperk trochu pozměnit či přizpůsobit jeho velikost, kontaktujte nás. Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti. Pokud to bude možné, šperk upravíme dle vašich představ. Určitě se však do toho nepouštějte sami.

Drahokamové šperky nevystavujte extrémním podmínkám

Šperky obsahující diamanty či jiné drahokamy vyžadují specifickou péči. Drahé kameny jsou sice mechanicky odolné, ale nešetrným zacházením či prudkým pokládáním na tvrdý povrch je můžete nenávratně poškodit. Stejně tak se vyhněte extrémním teplotním změnám.

 

 


 

 

 

Příloha č. 2 k Reklamačnímu Řádu - reklamační formulář

- ke stažení ZDE

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz