Obchodní podmínky

ČLÁNEK I.

Všeobecná ustanovení

Společnost 7 Angelic Eyes s.r.o., se sídlem: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČ: 03833551, DIČ: CZ03833551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 238595 C, která je provozovatelem a vlastníkem webového portálu www.7ae.cz (dále jen "Provozovatel"), vydává v souladu s platnými předpisy České republiky tyto Všeobecné obchodní podmínky pro webový portál www.7ae.cz (dále jen "Obchodní podmínky").

 

ČLÁNEK II.

Vymezení základních pojmů

Pokud není uvedeno jinak, mají následující pojmy a zkratky označené s velkým začátečním písmenem význam dle dále uvedených definicí:

Provozovatel je společnost: 7 Angelic Eyes s.r.o., se sídlem: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČ: 03833551, DIČ: CZ03833551, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, Oddíl: C, Vložka: 214240, která je provozovatelem a vlastníkem Webového portálu www.7ae.cz.

Kontaktní osoba: Kristýna Nováková

Provozní hodiny: 8:00 - 15:00

Orgán dozoru: Česká obchodní inspekce Inspektorát ČOI pro Středočeský kraj a Hl. m. Praha, Štěpánská 567/15,120 00      Praha 2; Tel.: + 420 296 366 219

Webový portál je internetová stránka Provozovatele: www.7ae.cz

Internetový obchod nebo Eshop je internetový obchod provozovaný Provozovatelem na Webovém portálu

Zákazník je fyzická osoba nebo právnická osoba, která si objedná a koupí Zboží v Internetovém obchodu na Webovém portálu

Spotřebitel je fyzická osoba, která je Zákazníkem a při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci svojí obchodní, či jiné podnikatelské činnosti a zboží nebo věcná plnění z poskytnuté služby jí neslouží na výkon zaměstnání, povolání nebo podnikání

Objednávka je závazné vyjádření zájmu Zákazníka o objednání a koupi Zboží v Internetovém obchodu na Webovém portálu. Objednávka odeslaná Provozovateli se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. Občanského zákoníku. Přijetí Objednávky Provozovatel potvrzuje telefonicky na telefonním čísle Zákazníka a elektronicky e-mailem zaslaným na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu (v případě nedostupnosti Zákazníka na telefonním čísle potvrzuje Provozovatel Objednávku jenom e-mailem zaslaným na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu), bezprostředně po přijetí Objednávky. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který se považuje v souladu s ustanovením § 1820 Občanského zákoníku za kupní smlouvu uzavíranou při použití prostředků komunikace na dálku, vzniká až potvrzením ze strany Provozovatele Zákazníkovi (telefonicky a/nebo e-mailem)

• Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Pracovní den - je den v týdnu s výjimkou soboty, neděle a/nebo s výjimkou jakéhokoli dne, který je podle právních předpisů České republiky státním svátkem nebo dnem pracovního klidu

Šperk resp. Šperky - znamená jakékoli šperky coby ozdobné předměty, které se nosí na těle nebo na oděvu, nabízené Provozovatelem v Internetovém obchodu (především se jedná o prsteny, náramky, náhrdelníky, náušnice, přívěsky, brože, manžetové knoflíky, spony)

• Jiné Zboží - znamená jakékoli Zboží nabízené Provozovatelem v Internetovém obchodu, které nespadá pod definici "Šperků"

Zboží - znamená společně Šperky a Jiné Zboží

 

ČLÁNEK III.

Objednávka - Uzavření smlouvy

1)    Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje seznam Zboží nabízeného Provozovatelem jako prodávajícím k prodeji Zákazníkům, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného Zboží. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele coby prodávajícího uzavřít se Zákazníkem kupní smlouvu i za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné na Webovém portálu jsou nezávazné a Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje v procesu vytvoření a zadání Objednávky také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží Zákazníkovi.​

2)    Zákazník se za účelem vytvoření Objednávky řídí instrukcemi obsaženými na webovém rozhraní Internetového obchodu. Vytvoření a zadání Objednávky probíhá v těchto základních krocích: 

◦ výběr Zboží Zákazníkem v rámci webového rozhraní Internetového obchodu - objednávané Zboží "přidá" Zákazník do elektronického nákupního košíku Internetového obchodu kliknutím na příslušné tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU";

◦ po ukončení výběru Zboží z nabídky v Internetovém obchodu a zahájení vlastního procesu finalizace Objednávky klikne Zákazník na tlačítko "PŘEJÍT DO NÁKUPNÍHO KOŠÍKU", ze které bude přesměrován do podsekce "MŮJ NÁKUPNÍ KOŠÍK";

◦ v podsekci "MŮJ NÁKUPNÍ KOŠÍK" si Zákazník může prohlédnout a zkontrolovat jim vybrané položky Zboží s uvedením jejich popisu, jednotkové ceny za jednotlivé vybrané položky Zboží, výši poplatku za doručení vybraného zboží, výši poplatku za dárkové balení, výši poplatku za poskytnutí případné doživotní záruky a celkovou cenu v podobě součtu všech jednotkových cen vybraného Zboží a jednotlivých poplatků. Seznam vybraných položek Zboží může Zákazník případně upravit kliknutím na tlačítko "odebrat" u příslušné položky Zboží. V případě zájmu o pokračování ve vytváření Objednávky, vyjádří Zákazník svůj souhlas s vybraným seznamem položek Zboží, jeho jednotkovými cenami, jednotlivými poplatky za související služby a celkovou cenou kliknutím na tlačítko "PŘEJÍT DO POKLADNY";

◦ v podsekci "POKLADNA" Zákazník zadá požadovanou doručovací adresu, vybere jeden z nabídnutých způsobu dopravy, jeden z nabídnutých způsobů platby a v případě neregistrovaného zákazníka zadá požadované fakturační údaje (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou). Po úplném vyplnění povinných údajů a v případě zájmu o pokračování v nákupu vyjádří Zákazník svůj souhlas s obsahem těchto Obchodních podmínek, dále uvedeným vybraným způsobem platby, způsobem dopravy i příslušnými náklady na dopravu a podmínek kliknutím na tlačítko "DOKONČIT NÁKUP", čímž se považuje Objednávka za úspěšně zadanou a dokončenou a je považována za závazný projev vůle Zákazníka (nabídka k uzavření kupní smlouvy) vůči Provozovateli s cílem za dané Zboží Provozovateli zaplatit;

3)    Smluvní vztah mezi Provozovatelem coby prodávajícím a Zákazníkem coby kupujícím, který se považuje v souladu s ustanovením § 1820 Občanského zákoníku za kupní smlouvu uzavíranou při použití prostředků komunikace na dálku, vzniká potvrzením Objednávky (akceptací) ze strany Provozovatele Zákazníkovi, což bude učiněno telefonicky na telefonním čísle Zákazníka (telefonický hovor za účelem potvrzení Objednávky může být Provozovatelem nahráván, o čemž je Provozovatel povinen Zákazníka vyrozumět a vyžádat si k tomu jeho souhlas) a/nebo e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu Zákazníka; k danému okamžiku tedy dochází mezi Zákazníkem coby kupujícím a Provozovatelem coby prodávajícím k uzavření kupní smlouvy ohledně Zákazníkem objednaného Zboží, jejímž předmětem je povinnost Zákazníka uhradit Provozovateli sjednanou kupní cenu za objednané Zboží a povinnost Provozovatele dodat Zákazníkovi jim objednané a zaplacené Zboží. Provozovatel potvrdí přijetí Objednávky nejpozději v první pracovní den následující po dni, kdy došlo k obdržení Objednávky Zákazníka. Nedojde-li ve lhůtě podle předchozí věty k potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele, smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem na základě příslušné Objednávky Zákazníka nevznikne (a Provozovateli vzniká povinnost vrátit Zákazníkovi částku zálohy na úhradu kupní ceny v případě, že ji Zákazník uhradil), ledaže Provozovatel dá dostatečně určitým způsobem najevo, že hodlá příslušnou Objednávku Zákazníka navzdory marnému uplynutí lhůty podle předchozí věty potvrdit. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží dle smlouvy zaplacením celé kupní ceny Zboží Provozovateli.

Pokud Provozovatel telefonicky kontaktuje Zákazníka s nabídkou na uzavření smlouvy ohledně jiného než Zákazníkem objednaného Zboží, musí být Zákazníkovi na začátku každého telefonátu oznámeny identifikační údaje Provozovatele coby prodávajícího - a to obchodní jméno/firma a sídlo Provozovatele, dále obchodní záměr telefonické komunikace s uvedením a specifikací původní Objednávky a informace o povinnosti zaplatit za Zboží nebo uhradit jiné náklady a poplatky, s tím, že v případě akceptace takové nabídky Zákazníkem dochází ke změně původní Objednávky a její akceptaci Provozovatelem, čímž dochází k uzavření kupní smlouvy ohledně Zboží dle Zákazníkem telefonicky akceptované nabídky, což bude Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potvrzeno i e-mailem na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu; telefonický rozhovor za účelem uzavření takové smlouvy může být Provozovatelem nahráván, o čemž je Provozovatel povinen Zákazníka vyrozumět a vyžádat si k tomu jeho souhlas. K danému okamžiku tedy dochází mezi Zákazníkem coby kupujícím a Provozovatelem coby prodávajícím k uzavření kupní smlouvy ohledně Zákazníkem telefonicky akceptovaného Zboží, jejímž předmětem je povinnost Zákazníka uhradit Provozovateli sjednanou kupní cenu za takto objednané Zboží a povinnost Provozovatele dodat Zákazníkovi jim takto objednané a zaplacené Zboží.

4)    Na odeslání Objednávky je potřebné, aby Zákazník byl na Webovém portálu registrovaným Zákazníkem, nebo aby Zákazník řádně vyplnil povinné údaje v Objednávkovém formuláři v procesu zadávání Objednávky. Údaje Zákazníka uvedené v Objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Poskytnuté údaje slouží Provozovateli především na řádné a včasné vyřízení Objednávky Zákazníka. Provozovatel se zavazuje nepoužít a taktéž nezveřejnit tyto údaje třetím osobám.

5)    Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

6)    Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu (tj. není povinen akceptovat Objednávku), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo jiný závazkový právní vztah s Provozovatelem.

7)    Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

 

ČLÁNEK IV.

Způsob dodání

1)    Skladové Zboží je obyčejně expedováno (i) do dvou až tří pracovních dnů ode dne uhrazení ceny Zboží a připsání ceny Zboží uvedené v Objednávce na účet Provozovatele v případě úhrady kupní ceny (nikoli dobírkou) jedinou platbou, nebo (ii) do dvou pracovních dnů ode dne potvrzení Objednávky Provozovatelem v případě volby způsobu platby dobírkou. Zboží uskladněné v externím skladu anebo Zboží vyrobené či upravované přímo na míru dle požadavků Zákazníka může být z důvodu větší časové náročnosti expedováno nejpozději do čtyř až pěti týdnů ode dne příslušného rozhodujícího okamžiku ve smyslu předchozí věty. Provozovatel je ale povinen dodat Zboží Zákazníkovi nejpozději do 30 dnů ode dne akceptace Objednávky a uzavření smlouvy postupem podle čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek, pokud se Provozovatel nedohodne se Zákazníkem v jednotlivém případě jinak; ve všech případech ale platí, že příslušné Zboží bude Zákazníkovi předáno teprve po řádné úhradě kupní ceny Provozovateli.

2)    Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů dopravy:

a)    Česká pošta - Zboží bude Zákazníkovi dodáno nejpozději v třetí pracovní den po dni expedování zásilky. V podrobnostech se doručování zásilek řídí příslušnými podmínkami České pošty a.s. pro produkt Balík do ruky.

b)   Zásilkovna - Zboží bude Zákazníkovi dodáno na vybranou zásilkovou nejpozději třetí pracovní den po dni expedované zásilky. Více podrobností na stránkách Zásilkovny.

3)    Doručení Zboží na dodací adresu proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.

4)    Zákazník je o výši poplatků/nákladů za dopravu objednaného Zboží informován při výběru způsobu dopravy Zboží v rámci procesu tvorby Objednávky.

5)    Podmínky uvedené pod odst. 2, 3 a 4 tohoto článku těchto Obchodních podmínek se uplatní pouze v případě doručování v rámci území České republiky. V případě doručování Zboží do zahraničí určuje způsob dopravy Zboží Provozovatel, přičemž Zákazníka vždy individuálně informuje o výši nákladů na provedení dopravy a Zákazník je povinen tyto náklady dopravy uhradit nejpozději s cenou Zboží. V případě dodávky Zboží do zahraničí se příslušná dodací lhůta prodlužuje přiměřeným způsobem.

6)    Je-li Provozovatel povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání. V případě, že Zákazník nepřevezme zásilku v odběrné lhůtě, dochází k porušení smlouvy ze strany Zákazníka. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo stranami ujednáno, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení Zboží.

7)    V případě, že má Zákazník zájem o změnu zvoleného způsobu dodání a platby Zboží, kontaktuje Zákazník Provozovatele v Provozních hodinách, a až po potvrzení a schválení příslušné změny Provozovatelem bude daná změna umožněna a platná.

8)    Při převzetí Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit doručovateli a Provozovateli.

9)    Z důvodu váhového, objemového, časového nebo logistického omezení si Provozovatel vyhrazuje právo změnit po dohodě se Zákazníkem způsob dopravy Zboží a/nebo nabídnout Zákazníkovi alternativní způsob dopravy Zboží Zákazníkovi.

10)    Daňový doklad (faktura) vztahující se ke Zboží objednanému Zákazníkem (a který je považován i za záruční list) je dodáván spolu se Zbožím. V případě osobního odběru Zboží si tyto doklady Zákazník převezme osobně spolu se Zbožím.

 

ČLÁNEK V.

Cena Zboží a platební podmínky

1)    Prodejní cena Zboží: V případě podstatné změny velkoobchodní ceny Zboží v důsledku změny kurzu a/nebo přecenění Zboží (resp. jeho částí) dodavatelem si Provozovatel vyhrazuje právo změny ceny Zboží. Veškeré ceny za Zboží a služby a veškeré poplatky v Internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Veškeré akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak.

2)    Zákazník je povinný uhradit cenu za Zboží vč. poplatků za související služby (doprava, balení) a Provozovatel není povinen Zákazníkovi předat Zboží dříve, než dojde k úhradě celé částky ceny za Zboží vč. poplatků.

3)    Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů platby:

  • Online platba kartou přes platební bránu
  • Bankovním převodem
  • Dobírkou

 

ČLÁNEK VI.

Stornování Objednávky, Odstoupení od smlouvy

1)    Stornovaní Objednávky: Spotřebitel má právo požádat o stornování Objednávky nejpozději do okamžiku potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele.

2)    Odstoupení od Smlouvy: Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Po uplynutí této lhůty toto právo zaniká. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na základě Objednávky i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle první věty tohoto odstavce těchto Obchodních podmínek. Spotřebitel má právo v rámci této lhůty po převzetí Zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu potřebném na zjištění povahy, charakteristik a fungování Zboží; vyzkoušet tedy neznamená začít Zboží používat a po několika dnech vrátit Provozovateli. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si smluvní strany veškerá vzájemně poskytnutá plnění.

3)    V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemůže Spotřebitel odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

◦ poskytování služby, jestliže s plněním služby bylo se souhlasem Spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

◦ dodávka Zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

◦ dodávka Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným Zbožím;

◦ dodávka Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

◦ dodávka Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4)    V případě, že Spotřebitel hodlá od smlouvy odstoupit, je potřebné, aby odstoupení od smlouvy odeslal Provozovateli prostřednictvím e-mailu na info@7angeliceyes.cz s uvedením údaje o tom, že odstupuje v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku a oznámil Provozovateli číslo Objednávky, na základě které mu bylo doručováno objednané Zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje odeslání odstoupení od smlouvy řádným způsobem před uplynutím příslušné lhůty.

5)    V případě, že Spotřebitel od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku odstoupí, musí bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od doručení odstoupení od smlouvy Provozovateli, a na vlastní náklady doručit Zboží bezpečným způsobem (Českou poštou - cenné psaní, nebo jiným vhodným způsobem) na adresu sídla Provozovatele: 7 Angelic Eyes s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, , s vyplněným formulářem k odkoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel zašle Provozovateli Zboží zpět před uplynutím 30 dnů. Provozovatel důrazně doporučuje, aby Spotřebitel nechal zasílané Zboží pojistit. Provozovatel opakované upozorňuje Spotřebitele, že v případě odstoupení Spotřebitele od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží Provozovateli, neurčí-li Provozovatel v jednotlivém případě jinak.

6)    Spotřebitel je povinen Zboží doručit Provozovateli v původním obalu, spolu se všemi dokumenty týkajícími se předmětného Zboží, které obdržel při jeho koupi, dodání a převzetí. Spotřebitel odpovídá Provozovateli pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti. V důsledku zacházení Spotřebitele se Zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný na zjištění jeho povahy, vlastnosti a funkčnosti, a/nebo vrácení Zboží poškozeného či neúplného, vzniká Provozovateli vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody (odpovídající snížení hodnoty Zboží vzniklému v důsledku takového zacházení se Zbožím), který je Provozovatel oprávněn si jednostranně započítat vůči nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny a při vrácení Zboží se sníženou hodnotou (kde dané snížení hodnoty je důsledkem zacházení Spotřebitele se Zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný na zjištění jeho povahy, vlastnosti a funkčnosti takového Zboží a/nebo u kterého je dané snížení hodnoty Zboží důsledkem vrácení Zboží poškozeného či neúplného) tak bude Spotřebiteli vrácena jen alikvotní část kupní ceny odpovídající hodnotě vráceného Zboží.

7)    Provozovatel je povinen Spotřebiteli v případě odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku vrátit rovněž peněžní prostředky vynaložené na dodání Zboží, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Finanční prostředky budou převedeny na bankovní účet určený Spotřebitelem, nedohodnou-li se Spotřebitel s Provozovatelem jinak. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.

 

ČLÁNEK VII.

Povinnosti Zákazníka a Provozovatele. Výměna a úprava Šperku, Zakázková výroba.

1)    Provozovatel se zavazuje:

◦ Bezodkladně vyřídit každou Objednávku Zákazníka;

◦ Dodržet stanovenou cenu (cenu platnou v čase uzavření smlouvy na základě příslušné Objednávky);

◦ Dodat Zboží, které si Zákazník objednal.

2)    Zákazník se zavazuje:

◦ Zaplatit za Zboží plnou sjednanou cenu;

◦ Převzít Zboží, které bylo předmětem jeho Objednávky od kurýra nebo jiného doručitele v odběrné lhůtě, na adrese, kterou uvedl v Objednávce;

◦ Zkontrolovat obal zásilky (Zboží) při přebírání od kurýra nebo doručovatele;

◦ Poškozené zásilky (Zboží) nepřebírat!;

◦ Nedodání zásilky (Zboží) je Zákazník povinen Provozovateli oznámit po uplynutí 7. dne od potvrzení (e-mailem, SMS) odeslaní zásilky (Zboží), a to na e-mail zákaznického servisu info@7angeliceyes.cz. V případě, že Zákazník nepřevezme zásilku v odběrné lhůtě, dochází k porušení smlouvy ze strany Zákazníka.

3)    Vyloučení odpovědnosti Provozovatele; Provozovatel nenese odpovědnost za:

◦ Poškození zásilky (Zboží) doručovatelem;

◦ Dodání Zboží v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, resp. v rozporu s dohodnutými podmínkami dodání a to v důsledku vlivu vyšší moci;

◦ Opožděné doručení zaviněné udáním nesprávné doručovací adresy ze strany Zákazníka;

◦ Opožděné doručení zaviněné doručovatelem.

4)    V případě, že Zákazník oprávněně odstoupí od smlouvy z jiného důvodu, než podle čl. VI těchto Obchodních podmínek, a doručí Provozovateli Zboží, které je používané, poškozené nebo neúplné, vzniká Provozovateli právo si vůči Zákazníkovi započítat nárok na náhradu škody (odpovídající snížení hodnoty Zboží vzniklému v důsledku používání či poškození Zákazníkem) a/nebo nároky ve smyslu ustanovení § 2999 Občanského zákoníku na vydání bezdůvodného obohacení a Provozovatel tak Zákazníkovi vrátí zaplacenou kupní cenu za Zboží uvedenou v závazné akceptaci Objednávky (nebo její část) sníženou o příslušný nárok Provozovatele na náhradu škody a/nebo nárok Provozovatele dle ustanovení § 2999 Občanského zákoníku z titulu nároku na vydání bezdůvodného obohacení vůči Zákazníkovi (přičemž výše těchto nároků může v součtu činit až 0,5% z celkové ceny Zboží za každý den používání daného Zboží), a to nejpozději do 30 dnů od oznámení odstoupení od smlouvy ve smyslu tohoto odstavce ze strany Zákazníka Provozovateli, ne však dříve, než bude předmětné Zboží vráceno Provozovateli. Finanční prostředky budou převedeny na bankovní účet určený Zákazníkem, nedohodnou-li se Zákazník s Provozovatelem jinak. Provozovatel důrazně doporučuje, aby Zákazník nechal zasílané Zboží pojistit a zaslat na adresu sídla Provozovatele doporučenou poštou, nebo jiným vhodným způsobem. Provozovatel neručí za případnou ztrátu Zboží při jeho doručování zpět Provozovateli. Provozovatel zásilky na dobírku neakceptuje.

5)    Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem na základě Objednávky Zákazníka, a to v případě, že se cena Zboží nepřiměřeně zvýšila a/nebo se mu Zboží nepodařilo opatřit v přiměřeném čase, případně z jiného důvodu. O odstoupení od smlouvy bude Zákazník Provozovatelem informován stornováním Objednávky, a to telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny, nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na jím určený bankovní účet, nedohodnou-li se Zákazník s Provozovatelem jinak.

6)    Výměna Šperku 

Bližší podmínky platné pro "Výměnu Šperku" jsou uvedeny v čl. V odst. 1 Reklamačního řádu.

 

ČLÁNEK VIII.

Reklamace a záruka

1)    Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel Zákazníkovi odpovídá za to, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal, má Zboží vlastnosti, které si Provozovatel a Zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a že se hodí k účelu, který pro její použití Provozovatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2)    Podrobná práva a povinnosti stran týkající se "Reklamace a záruky" jsou uvedena v Reklamačním řádu.

 

ČLÁNEK IX.

Ochrana osobních údajů

1)    Veškeré otázky ochrany osobních údajů se řídí těmito Pravidly provozovatele pro zpracování osobních údajů.

2)    Zasílání obchodních sdělení na e-mailové adresy se řídí těmito Pravidly zasílání obchodních sdělení.

3)    Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu Webového portálu www.7ae.cz. Obsah Webového portálu www.7ae.cz není možno uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.

 

ČLÁNEK X.

Závěrečná ustanovení

1)    Tyto obchodní podmínky se týkají pouze vztahů vznikajících mezi Provozovatelem a Zákazníky a řídí se právními předpisy České republiky.

2)    Provozovatel se bude snažit zabezpečit dostupnost Webového portálu www.7ae.cz 24 hodin denně 7 dní v týdnu, tuto dostupnost však není možné garantovat, jelikož z různých technických (problémy na straně serveru, údržba systému atd.) a jiných příčin může ve výjimečných případech nastat dočasná nedostupnost Webového portálu.

3)    Provozovatel neodpovídá za škody, ušlý zisk, příp. jinou újmu (majetkovou a/nebo nemajetkovou) vzniklou v důsledku používání, nemožnosti používání nebo z výsledků používání tohoto Webového portálu, bez zavinění Provozovatele a/nebo z objektivních důvodů resp. vyšší moci (např. výpadek elektrické energie, důvody vzniklé na straně poskytovatele internetových služeb apod.).

4)    Provozovatel nenese odpovědnost za úplné či částečné nesplnění svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek v důsledku události výjimečné povahy, která nemohla být předvídatelná nebo ji nebylo možné odvrátit - rozhodnutí státních orgánů, události jako živelné pohromy, vojenské operace rozličného druhu, občanské nepokoje, exploze, požáry, výluky nebo okolnosti vyskytující se nezávisle na jeho vůli a/nebo mimo jeho kontroly (vyšší moc).

5)    Tyto obchodní podmínky platí ve znění, které je uvedené na Webovém portálu v den odeslání Objednávky, pokud není písemně dohodnuto jinak. Pokud odešle Zákazník Objednávku po dni, ve kterém došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

6)   Provozovatel má právo tyto obchodní podmínky změnit kdykoliv, změna obchodních podmínek však nemůže Zákazníka zpětně negativně postihnout (jinými slovy: pro Zákazníka jsou platné a závazné podmínky aktuální v čase objednání Zboží).

7)    Smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem v obchodních podmínkách blíže neupravené se řídí právním řádem České republiky, především Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem; tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8)    Jakékoliv spory, které vzniknou mezi Provozovatelem a Zákazníkem, budou přednostně řešeny formou smíru.

9)    Pokud se jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Provozovatel a Zákazník se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, kterého znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito obchodními podmínkami jako celku.

10)   Koupí Zboží Zákazník souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

11)    V případě zájmu nebo jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@7angeliceyes.cz nebo na telefonním čísle +420 602 275 073.

V Pelhřimově dne 1. 9. 2023

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz